S kým spolupracujeme

Abychom co nejlépe hájili zájmy našich členů, spolupracujeme s dalšími sociálními partnery, významnými asociacemi a organizacemi.

Evropská federace služeb jednotlivců (The European Federation for Services to Individuals - EFSI)

Od roku 2018 je UZS ČR členem EFSI. EFSI sdružuje a zastupuje organizace a svazy zabývající se rozvojem služeb pro jednotlivce a domácnosti v Evropě. Rolí EFSI je zasazovat se o další rozvoj tohoto sektoru v rámci celé Evropy.

Česká bankovní asociace

V současné době Česká bankovní asociace (ČBA) sdružuje v rámci plného členství 37 bank, reprezentujících více než 99% bankovního sektoru. K úkolům asociace patří zejména: zastupovat a prosazovat společné zájmy členů ve vztahu k Parlamentu, vládě, České národní bance a dalším právním subjektům; prezentovat roli a zájmy bankovnictví vůči veřejnosti a zahraničí; podílet se na standardizaci postupů v bankovnictví a na vytváření odborných usancí, podporovat harmonizaci bankovní legislativy s legislativou Evropské unie.

Česká asociace pojišťoven

Česká asociace pojišťoven (ČAP) je zájmovým sdružením vytvořeným podle § 20f občanského zákoníku na organizaci a podporu vzájemné pomoci, spolupráce a zabezpečení zájmů pojišťoven a zajišťoven. Asociace je právnickou osobou a jejím sídlem je Praha. Činnost zahájila v lednu 1994. Od roku 1998 je řádným členem Insurance Europe. Jejím posláním je koordinovat, zastupovat, hájit a prosazovat společné zájmy pojišťoven ve vztahu k orgánům státní správy a dalším osobám i ve vztahu k zahraničí.Česká asociace pojišťoven sdružuje 25 řádných členů a 2 členy se zvláštním statutem.
Web: cap.cz

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR)

Asociace malých a středních podniků a živnostníků České republiky sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé a střední podniky a živnostníky i jejich organizace z celé republiky a byla založena v r. 2001. Zastupuje zájmy cca 260 tisíc podnikatelských subjektů napříč obory. Asociace spolupracuje s vládou, jednotlivými ministerstvy a v uplynulých letech iniciovala řadu zákonných opatření. Je připomínkovým místem k připravované legislativě, členem Podnikatelské rady a řady dalších poradních orgánů vlády a ministerstev vč. hodnotitelských komisí. Pro své členy poskytuje především informační servis, poradenství a analýzy zaměřené cíleně na segment malých a středních podniků a živnostníků z celé řady oblastí, dále účast na odborných akcích, seminářích, konferencích, setkáních podnikatelů v ČR i v zahraničí a celkové prosazování zájmů tohoto segmentu vůči vládě, parlamentu a dalším institucím.

Hospodářská komora ČR (HK ČR)

Hospodářská komora České republiky zastupuje podnikatelskou veřejnost na základě zákona č. 301/1992 Sb., o HK ČR a AK ČR. HK ČR podporuje všechny podnikatelské oblasti mimo zemědělství, potravinářství a lesnictví (tuto činnost vykonává Agrární komora ČR). Sdružuje téměř 14 000 členů (právnických i fyzických osob) organizovaných v 60 regionálních a 81 oborových asociacích. Každý člen a každý zájemce o členství si vybírá, zda bude začleněn v rámci regionů nebo oborů.

Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS)

Českomoravská konfederace odborových svazů je největší odborovou centrálou v České republice. ČMKOS je dobrovolným, otevřeným a nezávislým demokratickým sdružením 29 odborových svazů, jehož posláním je ochrana mzdových, pracovních a životních podmínek a práv zaměstnanců. Jako jeden ze sociálních partnerů se aktivně účastní tripartitních jednání s vládou a zaměstnavateli v rámci Rady hospodářské a sociální dohody ČR. ČMKOS je rovněž členem Evropské odborové konfederace (ETUC), Mezinárodní odborové konfederace (ITUC) a Odborového poradního výboru při OECD (TUAC).

Svaz měst a obcí ČR (SMO ČR)

Posláním Svazu je hájit společné zájmy a práva obcí sdružených ve Svazu v duchu principů Evropské charty místní samosprávy. V rámci připomínkování Svaz reaguje na nejnovější legislativní návrhy a politická rozhodnutí na národní i evropské úrovni, která mohou významně ovlivnit činnost a fungování našich měst a obcí.

Byznys pro společnost

Byznys pro společnost je největší odborná platforma pro sdílení a šíření principů CSR (Corporate Social Responsibility) a udržitelného podnikání v ČR a sdružuje firmy, které ve své činnosti uplatňují principy trvalé udržitelnosti a společenské odpovědnosti.

Mezinárodní cena vévody z Edinburghu (DofE)

Mezinárodní cena vévody z Edinburghu (DofE) je vzdělávací program pro mladé lidi (14 až 24 let), který je motivuje a podporuje v osobním rozvoji a získávání schopností a dovedností uplatnitelných v budoucím zaměstnání a životě. Cenu založil v Británii v roce 1956 princ Phillip, vévoda z Edinburghu a dnes působí ve 140 zemích světa. V České republice je nyní zapojeno přes 1300 mladých lidí v celkem 90 organizacích.
62
členů
15 557
organizací
742 421
zaměstnanců