Náš servis

 • Okamžitý přístup ke všem připomínkovaným normám prostřednictvím webu UZS.
 • Možnost účasnit se jednání pracovních týmů a pléna RHSD a legislativní rady vlády.
 • Vydávání tiskových zpráv, oficiálních stanovisek, otevřených dopisů, apod. na Vaše témata pod hlavičkou UZS ČR.
 • Organizace seminářů, workshopů, kulatých stolů a konferencí na Vaše témata pod hlavičkou UZS ČR.
 • Pravidelný informační servis – UZS news jsou vydávány každý měsíc jako elektronický newsletter.

Jsme všude tam, kde nás potřebujete

Jsme zastoupeni ve všech důležitých orgánech Rady hospodářské a sociální dohody (RHSD) – Tripartity.

Plenární jednání RHSD (tzv. velká tripartita)

 • Účastní se prezident UZS ČR, případně jím delegovaný zástupce

Pracovní týmy RHSD (tzv. malé tripartity)

 • Pracovní tým pro pracovněprávní vztahy, kolektivní vyjednávání a zaměstnanost RHSD ČR
 • Pracovní tým pro sociální otázky RHSD ČR
 • Pracovní tým pro hospodářskou politiku RHSD ČR
 • Pracovní tým pro veřejné služby a veřejnou správu RHSD ČR
 • Pracovní tým pro bezpečnost práce RHSD ČR
 • Pracovní tým pro vzdělávání a lidské zdroje RHSD ČR
 • Pracovní tým pro daně a pojištění RHSD ČR
 • Pracovní tým pro zdravotnictví RHSD ČR
 • Pracovní tým pro místní rozvoj RHSD ČR
 • Pracovní tým pro kulturní otázky RHSD ČR
 • Pracovní tým pro Evropskou Unii RHSD ČR
 • Pracovní tým pro důchodovou reformu RHSD ČR
 • Pracovní tým pro vnitřní trh RHSD ČR
 • Pracovní tým pro nestátní neziskové organizace RHSD ČR

Účast v dalších pracovních skupinách

 • Meziresortní skupina k řešení problematiky sociálně zdravotního pomezí při MPSV a MZ ČR
 • Poradní tým pro implementaci Integrovaného regionálního operačního programu MK ČR
 • Akreditační komise MPSV
 • Dotační komise MPSV
 • Rada kvality ČR
 • Rada pro druhotné suroviny a odpady
 • Rada vlády pro seniory a stárnutí populace
 • Rada vlády pro energetickou a surovinovou strategii
 • Rada pro inspekce kvality sociálních služeb
 • Rada vlády pro veřejnou správu
 • Resortní koordinační skupina pro statistiku Českého statistického úřadu
 • Sekce kvality služeb a sociálního začleňování
 • Rada hospodářské a sociální dohody hlavního města Prahy
 • Výbor pro digitální ekonomiku a kulturní a kreativní průmysly Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst
 • Stálá pracovní komise pro tvorbu personálních standardů a kvalifikací v sociálních službách při MPSV
 • Platforma pro odborné vzdělávání na národní úrovni MŠMT
 • Schvalovací komise programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
 • Sektorová rada pro veřejné služby a veřejnou správu
 • Odborný výbor Centra technické normalizace (poradní a konzultační orgán ředitele Českého institutu pro akreditaci)
 • Poradní sbor generálního ředitelství Úřadu práce ČR
 • Pracovní skupina k systému Predikce trhu práce
 • Pracovní skupina k materiálně technickému standardu sociálních služeb při MPSV
 • Pracovní skupina pro Program státní podpory (profesionálních/veřejných) muzeí a galerií MK ČR
 • Pracovní skupina k nakládání se střelnými zbraněmi v civilní sféře na území České republiky MV ČR
 • Meziresortní skupina pro deinstitucionalizaci sociálních služeb
 • Pracovní skupina k personální stabilizaci a náboru zaměstnanců ve zdravotnictví MZ ČR
 • Odborná rada pro odbornou garanci Strategie reformy psychiatrické péče MZ ČR
 • Pracovní skupina MŠMT, MK, UZS ČR

V případě potřeby UZS ČR iniciuje vznik dalších pracovních skupin na příslušných úrovních, příp. se podílí na činnosti takovýchto skupin dle zájmu svých členských asociací.

Jsme součástí legislativních procesů

Unie zaměstnavatelských svazů ČR je řádným připomínkovým místem v rámci legislativního procesu. Unie zaměstnavatelských svazů ČR obdrží k připomínkám všechny legislativní normy rozeslané do řádného vnějšího připomínkového řízení. Členské asociace mohou prostřednictvím Unie uplatnit své připomínky a také se podílet na jejich vypořádání.

Připomínkové řízení v rámci Unie ve většině případů začne získáním připomínkované normy z e-klepu (elektronického úložiště dat Úřadu vlády, které zachycuje celý legislativní proces). Podle charakteru připomínkované normy je tato rozeslána příslušným členským asociacím a zároveň je vyvěšena na webové stránce Unie (v části dostupné jen členským organizacím). Členské organizace zašlou své připomínky zpracované dle legislativních pravidel stanovenému odbornému gestorovi a sekretariátu Unie, který zpracuje návrh jejich výsledného znění. V případě zásadně rozdílných stanovisek je svolána vnitrounijní vypořádací porada, protože Unie nemůže uplatnit protichůdné připomínky. Pokud nedojde k dohodě, existuje právo veta – Unie neuplatňuje připomínky, které by byly v rozporu se zájmem byť jedné členské organizace. K vypořádání připomínek jsou zpravidla přizváni zástupci těch členských asociací, které připomínky uplatnily.

62
členů
15 557
organizací
742 421
zaměstnanců