Členství v UZS

 1. Unie rozlišuje řádné a přidružené členství. Řádnými členy Unie se mohou stát organizace zaměstnavatelů, svazy zaměstnavatelů a profesní sdružení, která mají sídlo nebo působnost na území ČR. Přidruženými členy se mohou stát odborné společnosti, asociace fyzických osob a další profesně zaměřené spolky nebo velké a významné korporátní společnosti, které nesplňují podmínky řádného členství.
 2. Členství organizací zaměstnavatelů v členských svazech Unie zakládá i jejich členství v Unii.
 3. Řádné členství vzniká rozhodnutím prezidia o přijetí na základě písemné žádosti (ke stažení zde). Přidružené členství vzniká jednohlasným rozhodnutím prezidia o přijetí na základě písemné žádosti (ke stažení zde).
 4. Členství zaniká vystoupením nebo nezaplacením členského příspěvku. Členovi, který závažným způsobem poškozuje dobré jméno Unie, může prezidium ukončit členství v Unii. Při zániku členství se neprovádí majetkové vypořádání ročního členského příspěvku.
 5. Proti rozhodnutí prezidia o vzniku a ukončení členství se lze odvolat k valné hromadě.
 6. Právem řádných členů je
  1. podílet se na veškeré činnosti Unie,
  2. být informován o činnosti Unie,
  3. navrhovat kandidáty do volených orgánů Unie,
  4. volit a být volen do orgánů Unie.
 7. Právem přidružených členů je
  1. přiměřeně se podílet na aktivitách a jednáních v souladu se stanovami UZS ČR,
  2. být informován o činnosti Unie,
  3. uplatňovat připomínky a podněty k legislativním procesům (bez práva vetovat připomínky řádných členů).
 8. Členský poplatek za řádné členství je 45 000Kč ročně s možností jeho snížení v prvním roce členství.
 9. Členský poplatek za přidružené členství je 15 000 Kč ročně. 
62
členů
15 557
organizací
742 421
zaměstnanců