Sekce Zdravotnictví

Členové

Asociace laboratoří QualityLab
Association of Laboratories QualityLab
Předseda: Bc. Kamil Doležel
Pověřen zastupováním: Bc. Vladimír Kothera, MBA
Sídlo: Evropská 846/176a, 160 00 Praha 6
Tel. 602 228 662
E-mail: vladimir.kothera@next-clinics.com

Asociace velkodistributorů léčiv – AVEL, z.s.
Association of Full-Line Wholesalers – AVEL, z.s.
Výkonný ředitel: RNDr. Tomáš Votruba, CSc., MBA 
Sídlo: Dědinská 893/29, 161 00 Praha 6
Telefon: 606 737 878
E-mail: tomas.votruba11@gmail.com
www.avel.cz

Asociace zdravotnických záchranných služeb v ČR
Association of Emergency Medical Services Czech Republic
Předseda: MUDr. Marek Slabý, MBA 
Sídlo: Boženy Němcové 1931/6, 370 01 České Budějovice
Tel: 387 762 115
E-mail: sekretariat@zzsjck.cz
www.azzs.cz

Grémium majitelů lékáren
Board of Pharmacy Owners
Předseda představenstva: Mgr. Marek Hampel
Sídlo: U Hranic 3221/14, 100 00 Praha 10
Telefon: 272 730 168
E-mail: gml@gmlcr.cz
www.gmlcr.cz

Asociace provozovatelů lékárenských sítí
Association of Pharmacy Networks
Předseda představenstva: Ing. Daniel Horák
Výkonný ředitel: Mgr. Josef Vaníček
Sídlo: Rybná 716/24, 110 00 Praha – Staré Město
Telefon: 602 652 729
E-mail: reditel@apleks.cz 
www.apleks.cz

Česká asociace farmaceutických firem
Czech Association of Pharmaceutical Companies
Předseda představenstva: PharmDr. Michal Krejsta
Výkonný ředitel: Mgr. Martin Mátl
Sídlo: Hellichova 1, 118 00 Praha 1
Telefon: 251 510 193
E-mail: caff@caff.eu 
www.caff.eu 

Asociace inovativního farmaceutického průmyslu
The Association of Innovative Pharmaceutical Industries
Výkonný ředitel: Mgr. Jakub Dvořáček, MHA
Tajemník: Mgr. David Kolář
Sídlo: IBC, Pobřežní 3,186 00 Praha 8
Telefon: 224 832 553
E-mail: david.kolar@aifp.cz 
www.aifp.cz

Česká asociace dodavatelů zdravotnických prostředků - CzechMed
Czech Association of Medical Device Suppliers (CZECHMED)
Prezident: MUDr. Miroslav Palát
Sídlo: Letenská 8, 118 00 Praha 1
Telefon: 257 212 462
E-mail: info@czechmed.cz 
www.czechmed.cz 

Sdružení praktických lékařů ČR
Association of Practical Doctors Czech Republic
Předseda: MUDr. Petr Šonka
Sídlo: U Hranic 3221/16, 100 00 Praha 10
Telefon: 267 184 053
E-mail: spl@zdravotnictvi.cz
www.splcr.cz

Prezidium

Kothera

Bc. Vladimír Kothera MBA

viceprezident pro zdravotnictví
M.: 602 228 662
Palát

MUDr. Miroslav Palát

ředitel sekce zdravotnictví
M.: 724 513 950

Priority 2019

 • Na úrovni vlády ČR a Ministerstva zdravotnictví neprodleně přijmout zásadní opatření k řešení personální situace v nemocnicích, k odstranění kritického nedostatku sester a lékařů. Zejména přijmout program diferencovaného a stabilizačního zvyšování platů a mezd, včetně promítnutí nezbytných finančních zdrojů do úhrad nemocnicím jako nepominutelné podmínky.
 • Zvýšení příspěvku státu na tzv. státní pojištěnce a uzákonění jeho každoroční valorizace.
 • Přijetí samostatného zákona o nemocnicích, který by stanovil síť nemocnic, postavení a úlohu nemocnic jednotlivých typů a způsoby jejich financování.
 • Zákonem zajistit rovný přístup nemocnic k dotacím
 • Zjednodušení systému úhrad zdravotní péče nemocnicím, zajistit, aby právní předpis stanovoval úhrady nemocnicím jednoznačně, transparentně a porovnatelně, s limitem dle rozsahu plánovaných disponibilních zdrojů.
 • Zjednodušení přístupu zahraničních lékařů a dalších zdravotnických pracovníků na zdravotnický trh ČR, zjednodušení kvalifikačních kritérií pro dosahování atestací.
 • Podpora zaměstnávání absolventů tuzemských fakult domácími zaměstnavateli.
 • Komplexní řešení péče o seniory včetně návaznosti péče nemocniční a sociální. Je nezbytné jedním zákonem upravit zdravotní i sociální péči o seniory, její druhy a formy, vzájemnou návaznost, způsoby financování včetně srovnatelné míry spoluúčasti a především práva seniorů na tuto péči.
 • Zjednodušení stanovování cen a úhrad léků.
 • Zvýšení transparentnosti stanovování cen a úhrad léků a zdravotnických prostředků (uplatnění nové Transparenční směrnice EU).
 • Sjednocení pravidel výběru DPH s pravidly evropského práva, osvobození od DPH jen u léčiv podávaných parenterálně společně s výkonem lékaře za aplikaci.
 • Osvobození hospitalizovaných pacientů v rámci komplexní lázeňské péče od místního poplatku.
 • Definitivní osvobození lůžek zdravotní péče od autorských poplatků.
 • Podpora změny Nařízení EP a ER č. 469/2009, o dodatkových ochranných osvědčeních pro léčivé přípravky, ve smyslu vytvoření výrobní výjimky z dodatkového ochranného osvědčení.
 • Usnadnění přístupu pacientů k moderní léčbě prostřednictvím nových léčivých přípravků včetně biosimilars.
 • Zachování rovnoprávného postavení poskytovatelů a zdravotních pojišťoven ve smluvních vztazích o poskytování a úhradě zdravotní péče, neumožňovat dominantní postavení kterékoli stran v těchto smluvních vztazích.
62
členů
15 557
organizací
742 421
zaměstnanců