Sekce Sociálních služeb

Členové

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR
Association of Social Care Providers Czech Republic
Prezident: Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA
Sídlo: Vančurova 2904, 390 01 Tábor
Telefon: 381 213 332
E-mail: apsscr@apsscr.cz 
www.apsscr.cz

Česká rada sociálních služeb
Czech Council of Social Services
Prezident: Ing. Jiří Lodr
Sídlo: Českobratrská 9, 130 00 Praha 3
Telefon: 222 587 455, 731 433 001
E-mail: kancelar@crss.cz 
www.crss.cz

Diakonie ČCE
Diaconia of the Evangelical Church of Czech Brethren
Předseda: Mgr. Jan Soběslavský
Sídlo: Belgická 22, 120 00 Praha 2
Telefon: 775 747 280, 224 487 811-2
E-mail: sobeslavsky@diakonie.cz 
www.diakonie.cz

Charita Česká republika
Charity Czech Republic
Ředitel: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo
Sídlo: Vladislavova 12, 110 00 Praha 1
Telefon: 731 616 564, 296 243 330
E-mail: sekretariat@charita.cz 
www.charita.cz

A.N.O. - Asociace nestátních organizací poskytujících adiktologické a sociální služby pro osoby ohrožené závislostním chováním
Association of non-governmental organizations
Předsedkyně: Mgr. et Mgr. Helena Rampachová
Sídlo: Karolíny Světlé 286/18, 110 00 Praha 1
Telefon: 777 916 253
E-mail: rampachova@asociace.org 
www.asociace.org  

Konfederace sociálních služeb
Confederation of Social Services Providers
Předseda: Mgr. Hynek Kalvoda
Sídlo: Sabinova 278/3, 130 00 Praha 3
Telefon: 777 257 568
E-mail: hynek.kalvoda@obcanskeporadny.cz 
www.konfederace.cz

Seznam členů Konfederace sociálních služeb:

 • Asociace občanských poraden
 • Česká asociace pečovatelské služby

Prezidium

Curylo

Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo

viceprezident pro sociální služby
M.: 731 616 564
Hanuš

Mgr. Petr Hanuš

ředitel sekce sociálních služeb
M.: 608 227 367

Priority 2018

 • Nastavení spravedlivých a transparentních pravidel pro vstup do a výstup z krajských sítí poskytovatelů sociálních služeb. Centralizace základních dotačních pravidel vedoucí k eliminaci několika systémů financování sociálních služeb dle krajů, jak je tomu v současnosti.
 • Prosazovat dostatečné financování sociálních služeb a s tím související zvyšování platů a mezd odborným pracovníkům v sociálních službách zejména v neziskovém sektoru.
 • Uvolnění regulačních mechanismů v rámci úhrady za sociální služby u poskytovatelů, kteří nejsou příjemci veřejné podpory. Zavedení povinnosti participace na úhradách sociálních služeb z majetku klientů (pouze v případě regulovaných úhrad pobytových služeb sociální péče).
 • Navýšení příspěvku na péči tak, aby pokryl úhradu nezbytné péče.
 • Podpora vytvoření systémů připojištění pro úhrady sociálních služeb.
 • Zavedení povinnosti měst a obcí zajistit na svém území pečovatelkou službu.
 • Akceptování zvyšování minimální mzdy jako jeden z procesů navázaných na růst ekonomiky České republiky a vývoji na trhu práce.
 • Zlepšování systému pomoci v hmotné nouzi, zejména prosazování změn, které zajistí dostupnost systému skutečně pro všechny osoby v hmotné nouzi a nebude negativně dopadat na některé uživatele sociálních služeb. Prioritou je pro nás funkční systém, skutečná a kvalitní podpora lidí k návratu do zaměstnání.
 • Zavedení podpory nezaměstnaných, příspěvek státu na služby péče o rodinu a domácnost (po vzorech Francie, Belgie). Legalizace této výpomoci a vyvedení z „šedivé ekonomiky“.
 • Podpora zkrácených úvazků formou snížených odvodů sociálního pojištění zaměstnavatele.
 • Podpora sociální podnikání, a proto budeme prosazovat přijetí zákona o sociálním podnikání, který by této činnosti poskytl funkční právní rámec, a nastavení spravedlivé finanční podpory této aktivity pro všechny právní formy.
 • Podpora systémového řešení sociálního bydlení formou pozitivní motivace měst a obcí ke koordinaci využívání stávajícího dostupného bytového fondu (spolupráce se soukromými vlastníky) a prostřednictvím podpory investic také do budování obecního bytového fondu vhodného pro startovní byty a nízkonákladové bydlení.
 • Zavedení účelného využití příspěvku na péči, tak aby byl efektivním způsobem využíván pro zajištění péče o svoji osobu. Zintenzivnění kontrolních činností a zavedení účelného využití příspěvku na péči. Vytvoření fixní částky dotace v relaci na příspěvek na péči v případě pobytových služeb sociální péče.
 • Podpora solidarity zavedením finanční participaci osob blízkých u služeb sociální péče (v závislosti na výši příjmů dětí). Zavedení možnosti využití jiných zdrojů než jen starobního či invalidního důchodu pro úhradu a zajištění sociální péče. Zavedení povinnosti finanční participace osob blízkých. Stát musí být zárukou zaopatření nejslabších a těch, kteří nemají žádné zdroje.
 • Zavedení koncepce dlouhodobé péče, který by nebyl diskriminační pro poskytovatele sociálních služeb a umožňoval by rozvoj sociálně zdravotních služeb.
 • Parametrické a zjednodušující úpravy úhrad ošetřovatelské péče v sociálních službách.
 • Podpora terénních a ambulantních služeb za účelem dosažení odpovídající sítě a kapacit v ČR.
 • Postupný a racionální útlum institucionální péče pro osoby se zdravotním postižením a dětí za souběžného posilování a podpory ambulantních, terénních a neformálních kapacit péče a zaopatření s akcentem na respektování vůle uživatele.
 • Podpora zajištění úhrad nákladů na zdravotní péči v zařízeních sociálních služeb v odbornosti 913 – cestou paušálních úhrad za zdravotní péči.
 • Eliminace administrativní a byrokratické zátěže v rámci poskytování sociálních služeb.
 • Změna posudkového systému přiznávání příspěvku na péči, který se stává nefunkční a v případě nečinnosti lze v příštích letech očekávat jeho paralýzu.
 • Řešení a stabilizace financování služeb prevence a léčby závislostí (tzv. adiktologické služby)
 • Odborná podpora legislativního procesu změn právních předpisů v oblastech upravující péči o lidi se závislostí.
 • Vytvoření stabilní, potřebám území odpovídající, sítě služeb prevence a léčby závislostí v ČR.
 • Propagování a informovanost nejširší veřejnosti o existenci, smyslu a potřebnosti služeb, které realizují stěžejní část protidrogové politiky ČR.
62
členů
15 557
organizací
742 421
zaměstnanců