Sekce Školství a vzdělávání

Členové

Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, z.s.
Association of Adult Education Institutions in the Czech Republic
Prezidentka: Mgr. Jana Brabcová
Sídlo: Karlovo náměstí 14/292, 120 00 Praha 2
Telefon: 734 605 605
E-mail: aivd@aivd.cz
www.aivd.cz

Asociace speciálních pedagogů ČR
Association of special education teachers Czech Republic
Předseda: Mgr. Martin Odehnal
Sídlo: ZŠ a SŠ Vinohradská 54, 120 00 Praha 2
Telefon: 224 256 954
E-mail: asp@aspcr.cz
www.aspcr.cz

Asociace vyšších odborných škol ČR
Association of Higher Professional Schools Czech Republic
Předsedkyně: Ing. Markéta Pražmová
Sídlo: Pacovská 350/4, 140 00 Praha 4
Telefon: 602 184 719
E-mail: prazmova@seznam.cz
www.asociacevos.cz

Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska
Association of Private Schools of Bohemia, Moravia and Silesia
Předseda: Mgr. Vladimír Kolder
Tajemnice: PhDr. Dana Čapková, Ph.D.
Sídlo: V Olšinách 75, 100 00 Praha 10
Telefon: 603 830 036, 281 002 623
E-mail: dana.capkova@soukromeskoly.cz 
www.soukromeskoly.cz

Sdružení učňovských zařízení
Union of Apprentice Schools
Předseda: Karel Dvořák
Sídlo: Ohradní 57, 140 00 Praha 4
Telefon: 241 481 217
E-mail: dvorak_k@volny.cz
www.suzcr.cz

Unie školských asociací - CZESHA
The Union of School Associations - CZESHA
Předseda: Ing. Jiří Zajíček
Sídlo: Masarykova střední škola chemická, Křemencova 12, 116 28 Praha 1
Telefon: 222 924 427, 603 897 789
E-mail: jiri.zajicek@mssch.cz
www.czesha.cz
• Asociace Domovů mládeže a Internátů ČR
• Asociace energetického a elektrotechnického vzdělávání
• Asociace obchodních akademií
• Asociace předškolní výchovy
• Asociace ředitelů církevních škol ČR
• Asociace ředitelů hotelových škol
• Asociace ředitelů základních škol ČR
• Asociace středních a vyšších odborných škol s výtvarnými a uměleckořemeslnými obory
• Asociace středních pedagogických škol
• Asociace středních průmyslových škol ČR
• Asociace základních uměleckých škol ČR
• Asociace zdravotnických škol ČR
• Sdružení pracovníků domů dětí a mládeže v ČR
• Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska
• Sdružení učňovských zařízení

Asociace náhradní výchovy
Association of Foster Care
Předseda: Miloš Picek
Sídlo: Lublaňská 33, 120 00 Praha 2
Telefon: 388 428 242
E-mail: picek@rras.cz
www.asociacenahradnivychovy.cz

 

 

Prezidium

Zajíček

Ing. Jiří Zajíček

viceprezident pro školství a vzdělávání
M.: 603 897 789

Priority 2018

 • Posilování rozpočtu kapitoly 333 pro regionální školství. Zvýšení platů a mezd zaměstnanců v regionálním školství.
 • Vytvoření motivačního karierního systému pro pedagogické pracovníky, který podpoří jejich profesní růst.
 • Vytvoření nástrojů pro hodnocení kompetencí žáků v závěru základního vzdělávání.
 • Vyřešení problematiky praktické výuky žáků v souvislosti s vyhláškou č. 180/2015 Sb. Změna podmínek pro výkon praktického vyučování nezletilých žáků na pracích a pracovištích zakázaných mladistvým zaměstnancům pracovněprávními předpisy tak, aby nebyla ohrožena či znemožněna řádná příprava žáků na budoucí povolání v souladu s rámcovými vzdělávacími programy a potřebami trhu práce.
 • Systematická podpora odborného vzdělávání (počátečního i celoživotního) a srozumitelná motivace zaměstnavatelské sféry pro tuto podporu.
 • Změny vzdělávacího systému v souvislosti se zaváděním postupného, rozumného a smysluplného společného vzdělávání.
 • Pevné a nezpochybnitelné zařazení segmentu VOŠ do terciárního vzdělávání ve vzdělávací soustavě ČR včetně vytvoření koncepce vyššího odborného vzdělávání tak, aby bylo v souladu s rozvojem celé vzdělávací soustavy ČR, tj. s reálnými požadavky trhu práce na počet absolventů středních, vyšších a vysokých škol.
 • Vytvoření a realizace koncepce a systémové podpory dalšího vzdělávání v ČR, vč. legislativních, finančních a motivačních nástrojů pro její realizaci.
 • Vytvoření systému kariérového poradenství v celoživotní perspektivě zahrnujícího i nástroje pro poradenství k dalšímu vzdělávání a rozvoji.
 • Aktualizace koncepce pregraduálního a postgraduálního vzdělávání pedagogů na vysokých školách s ohledem na potřeby pedagogické praxe.
 • Vedení odborné debaty o cílech, formách a způsobech vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se zástupci nové politické reprezentace ve vládě i ve Sněmovně Parlamentu ČR.
 • Iniciování zásadní změnu příslušných částí školského zákona tak, aby všechny části školského systému co nejlépe saturovaly vzdělávací potřeby těchto žáků.
 • Iniciování zrušení vyhlášky č. 27/2016 Sb. a zásadní přepracování vyhlášky č. 72/2005 Sb., a následně poskytovat odbornou pomoc i závěrečnou oponenturu pro zmíněné, nově koncipované prováděcí předpisy k novele školského zákona.
62
členů
15 557
organizací
742 421
zaměstnanců