Sekce Průmysl a moderní energetika

Členové

Česká asociace odpadového hospodářství
Czech Waste Management Association
Výkonný ředitel: Ing. Petr Havelka
Sídlo: Pod Pekárnami 157/3, 190 00 Praha 9
Telefon: 731 405 068
E-mail: havelka@caoh.cz
www.caoh.cz

Konfederace lesnických a dřevozpracujících svazů ČR
Confederation of Forestry and woodworking unions Czech Republic
Prezident: Ing. Pavel Kříž
Tajemník: Milan Nejedlý
Sídlo: Bělohorská 274/9, 169 00 Praha 6
Telefon: 602 567 101
E-mail: info@klds.cz
www.klds.cz

Seznam členů Konfederace lesnických a dřevozpracujících svazů ČR:

 • AČN - Asociace českých nábytkářů - www.czechfurniture.com
 • ČAPLH - Česká asociace podnikatelů v lesním hospodářství - www.caplh.cz
 • SDP - Společenstvo dřevozpracujících podniků ČR - www.sdpcr.cz
 • SČMVD - Svaz českých a moravských výrobních družstev - www.scmvd.cz
 • SZDP - Svaz zaměstnavatelů dřevozpracujícího průmyslu v ČR - www.szdp.cz 

Svaz polygrafických podnikatelů
Alliance of Printing Industry Businessmen and Enterpreneurs
Prezident: Zdeněk Sobota
Sídlo: Hálkova 2, 120 00 Praha 2
Telefon 602 302 772
e-mail: info@svazpp.cz
www.svazpp.cz

Svaz průmyslu druhotných surovin ČR
Waste Recycling Industry Union
Prezident: Ing. Jaroslav Dobeš
Výkonný ředitel: Ing. Petr Šulc
Sídlo: Rumunská 12, 120 00 Praha 2
Telefon: 224 216 349
E-mail: sekretariat@spds.cz, spds@spds.cz 
www.spds.cz

Solární asociace
The Solar Association
Předseda představenstva: Mgr. Jan Krčmář
Výkonná ředitelka: Ing. Veronika Hamáčková
Sídlo: Drtinova 557/10, 150 00 Praha 5
Telefon: 724 486 254
E-mail: sekretariat@solarniasociace.cz
www.solarniasociace.cz

Svaz moderní energetiky, z.s.
The Union of Modern Energy
Výkonný ředitel: Tomáš Buzrla
Sídlo: Korunní 810/104, 101 00 Praha 
Telefon: 777 603 552
E-mail: tomas.buzrla@modernienergetika.cz 
www.modernienergetika.cz 

Prezidium

Hamáčková

Ing. Veronika Hamáčková

viceprezidentka pro průmysl a energetiku
M.: +420 722 562 453
Havelka

Ing. Petr Havelka

ředitel sekce Průmysl a moderní energetika
M.: 731 405 068

Priority 2018

Oblast dřevozpracujícího průmyslu:

 • Rozvoj tuzemského zpracování dřeva a rozvoj konkurenceschopnosti celého oboru ve prospěch českých firem. Není nutné podporovat zahraniční investice.
 • Změna současný systém distribuce dříví a podpořit tuzemské vlastníky lesa v jejich snahách o racionální prodej dříví místním zpracovatelům. Zpracovatelé dříví jsou připraveni zvyšovat kapacitu výroby, mají zakázky, ale schází jim dříví i v situacích, kdy je ho na trhu přebytek.
 • Usilování o transformaci lesnictví na moderní a efektivní zdroj rozvoje venkova, růstu přidané hodnoty ve zpracování při zachování jeho biologické podstaty sloužící všem lidem. Zapojení obcí a měst jako spoluvlastníků dřevozpracujících kapacit v regionech.
 • Podpora uplatnění kvalitních výrobků na bázi dřeva (podlahy, okna, dveře, dřevostavby, nábytek, buničina a papír apod.) z tuzemských zdrojů a výroby.
 • Usilování o zachování trvalého rozvoje podstaty největšího národního bohatství ČR a to lesů a lesní půdy s vodními toky a všemi formami života na lesích závislými.

Oblast energetiky a obnovitelných zdrojů:

 • Posilování energetické soběstačnosti, udržitelnosti a bezpečnosti ČR prostřednictvím vhodně zvoleného a vyváženého energetického mixu.
 • Prosazování stabilních podmínek pro dlouhodobý rozvoj technologie výroby z obnovitelných zdrojů energie (čisté energie).
 • Důsledné prosazování podmínek pro transparentní a stabilní prostředí v energetice, zejména v oblasti obnovitelných zdrojů energie, kde dochází k narušování státem garantovaných podmínek.
 • Spoluvytváření energetické koncepce ČR sledování plnění koncepčních dokumentů energetické politiky:
  o národní akční plán pro energii z obnovitelných zdrojů energie
  o národní akční plán chytrých sítí
  o národní akční plán čisté mobility
 • Podpora vzniku nových pracovních míst a podnikatelských příležitostí v sektoru decentrální energetiky.
 • Podpora výzkumu a vývoje nových technologií (ukládaní elektřiny, fotovoltaika, elektromobilita…) a koncepce čistých měst
 • Vzdělávání veřejnosti a osvěta ve školách zaměřená na přínosy obnovitelných zdrojů energie.

Oblast druhotných surovin a odpadového hospodářství:

 • V oblasti podniatelského prostředí usilujeme o plně konkurenční, nedeformované podnikatelské prostředí v oblasti druhotných surovin a využitelných odpadů s minimalizovanou administrativní zátěží; o zachování možnosti obyvatel i původců odpadů pro výběr oprávněné osoby k předání druhotných surovin. Jsme proti vytváření paralelní sítě zařízení pro zpracování odpadů formou ISNO, které odmítáme jako byrokratický prvek, prodražující nakládání s odpady a deformující tržní prostředí, které jediné je zdrojem inovací. Usilujeme o snížení administrativní zátěže (přesunem pořizování dat na podnikatelskou sféru a rozšiřováním evidenčních údajů – IČP) bez adekvátního snížení aparátu veřejné správy na všech úrovních.
 • V oblasti podpory rozvoje využívání druhotných surovin usilujeme o změnu přístupu k odpadům v souladu s principy oběhového hospodářství, kde odpady jsou zdroje a jsou opakovaně využívány jako náhrada primárních zdrojů, včetně zjednodušení nakládání s druhotnými surovinami (např. zjednodušený odpadový režim, méně přísná kritéria přechodu odpad-neodpad). Usilujeme o důsledné uplatňování hierarchie nakládání s odpady (s prioritou materiálového využití, recyklace před energetickým využitím, jako doplňkovým řešením, a skládkováním využitelných složek odpadu). Jsme pro zvýšení poplatku za skládkování jako nástroje podpory rozvoje recyklace druhotných surovin, ale nikoli jako zdroje financování ISNO. Usilujeme o zrovnoprávnění primárních a druhotných surovin (zvýhodnění druhotných surovin se zahrnutím ekologických externalit, snížením daňové zátěže a snížením daňového zatížení ceny práce), zavedení osvědčení o podílu recyklovaných surovin a recyklovatelnosti výrobku, stanovení rozhraní mezi druhotnými surovinami a využitelnými odpady, posílení zeleného zadávání veřejných zakázek (oběhová spotřeba) a snížení administrativní zátěže pro využitelné odpady kategorie O po úpravě (skupina 19).
 • V oblasti druhotných surovin usilujeme o využívání výkupu druhotných surovin k plnění cílů dle rámcové směrnice o odpadech (98/2008) a směrnice o OEEZ (2012/19/EU) a směrnice o obalech (94/62/ES). Usilujeme o definování DS v n – ZOO (i pro odpady které po úpravě tvoří materiálové vstupy do zařízení k využívání odpadů). Usilujeme o uplatňování koordinované kontrolní činnosti veřejné správy vůči provozovatelům nelegálních zařízení pro sběr a výkup i další nakládání s odpady, o uplatňování výrazných postihů při zjištění výkupu zakázaných předmětů a odpadů; usilujeme o definování postihů při obecném ohrožení v rámci trestního řízení (nikoli dle ceny šrotu) s vysokými sankcemi.
 • Orientace odpadového hospodářství (OH) v ČR na větší třídění a materiálové využití odpadů, včetně úprav směsných odpadů a ekonomicky smysluplné cesty energetického využití energeticky bohaté části upravených odpadů.
 • Nakládání s odpady jako se zdroji surovin pro další výrobu.
 • Omezení dotací (deformují trh) a přesunutí podpory na systém tzv. bezúročných půjček – případně dotačně podporovat fáze výzkumu a inovací, nikoli samotné principy podnikání v sektoru OH.
 • V legislativě zajistit technologickou neutralitu a tržní a konkurenční prostředí – přináší tlak na nízkou cenu služeb pro původce odpadů, obce, firmy.
 • Evropský princip blízkosti – orientace OH na lokální investičně nenáročná zařízení bez dlouhých dojezdových vzdáleností; odpady je třeba zpracovávat pokud možno v regionech, nikoli nezpracované převážet na velké vzdálenosti; podpora zaměstnanosti, tvorby národního produktu, apod.
 • Ekonomická a sociální udržitelnost budoucích řešení – zásadním prvkem při schvalování odpadové legislativy musí být podrobná analýza ekonomických a sociálních dopadů navrhovaných změn. Budoucí legislativní řešení musí respektovat ekonomické možnosti ČR a jeho občanů a má volit takové cesty, které povedou ke splnění evropských environmentálních cílů, ale přitom zatíží občany a firmy pokud možno nízkou úrovní navýšených nákladů.
62
členů
15 557
organizací
742 421
zaměstnanců