Sekce Pojišťoven a finančních služeb

Členové

Asociace penzijních společností ČR
Association of Pension Companies of the CR
Prezident: Ing. Aleš Poklop
Sídlo: Rumunská 1798/1, 120 00 Praha 2
Telefon: 224 266 561
E-mail: apfcr@apfcr.cz
www.apfcr.cz

Asociace provozovatelů poukázkových systémů, o.s.
Association of Voucher System Providers
Předseda: PhDr. David Rýc
Sídlo: Jáchymova 2/26, 110 00 Praha 1
Telefon: 241 043 111
E-mail: info@apropos.cz 
www.apropos.cz

Otevřený svaz zdravotních pojišťoven
Open Union of Health Insurance Companies
Ředitel: Ing. Zdeněk Kabátek
Sídlo: Orlická 4/2020, 130 00 Praha 3
Telefon: 221 752 110
E-mail: dita.legnerova@vzp.cz

Svaz zdravotních pojišťoven ČR
The Association of Companies Health Insurance Funds Czech Republic
Prezident: Ing. Ladislav Friedrich, CSc.
Sídlo: nám. W. Churchilla 2, 113 59 Praha 3
Telefon: 234 462 103
E-mail: info@szpcr.cz
www.szpcr.cz

Prezidium

Sedlák

Ing. Miroslav Sedlák

viceprezident pro pojišťovny a finanční služby
M.: +420 602 255 255
Stolin,

Mgr. Martin Stolin, Ph.D.

ředitel sekce pojišťoven a finančních služeb

Priority 2018

Zdravotní pojišťovny

 • Zachování systému pluralitního zdravotního pojištění v ČR, posílení jeho autonomního postavení a role žadatelů o založení pojišťoven. Vytvoření právního rámce pro účelnou konkurenci zdravotních pojišťoven v oblasti veřejného zdravotního pojištění.
 • Zpřesnění a posílení právního rámce pro samostatná cenová ujednání mezi ZP a PZS a pro programy komplexní péče a péče o pacienty s vybranými onemocněními.
 • Vytvoření konsensuálního právního rámce pro další rozvoj pozitivních listů. Uzákonění možnosti vytvoření konzultativního rámce mezi zdravotními pojišťovnami s cílem vytvoření nástroje pro efektivní nakládání s prostředky zdravotních pojišťoven.
 • Sdílení informací zdravotních pojišťoven za účelem zvyšování odbornosti a eliminaci zneužívání a podvodů.
 • Posílení role pojištěnce, stanovit přesněji podmínky pro čerpání péče (podmínka dodržování léčebného režimu), zavedení možnosti pozitivní motivace pojištěnce.
 • Zvýšení motivace pojištěnců na zdravém životním stylu, rozšíření preventivních vzdělávacích programů a zapojení pacientů.
 • Přesněji definovat rozsah nároku pojištěnce na péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění a umožnit dokoupení služeb, případně možnost komerčně se připojistit.
 • Trvat na vyloučení veřejného zdravotního pojištění ze systému jednotného inkasního místa, pokud bude v budoucnu jeho zavedení znovu zvažováno udržet autonomii systému veřejného zdravotního pojištění.
 • Vytvoření koncepce dlouhodobé péče v ČR a její následná realizace tak, aby byla finančně dlouhodobě udržitelná a reagovala na současné potřeby seniorů a očekávané demografické změny.
 • Podpora restartu DRG.
 • Elektronizace zdravotnictví.
 • Podpora nového systému přerozdělování mezi zdravotními pojišťovnami (PCG) a smluvních a úhradových mechanismů, které umožní zdravotním pojišťovnám lepší organizaci péče o chronicky nemocné.
 • Revize právní úpravy úhrady zdravotních služeb jinak nehrazených (žádost o výjimečnou úhradu podle § 16).
 • Přijetí komplexní zákonné úpravy úhrad zdravotnických prostředků z veřejného zdravotního pojištění, a to jak v ambulantní, tak v lůžkové péči.
 • Zákonem upravit povinné sdílení informací o pojištěncích a plátcích daní a pojistného mezi GFŘ, ČSSZ, ÚP a zdravotní pojišťovnou s cílem snížit množství oznamovacích povinností pojištěnců a zvýšit efektivitu výběru pojistného a daní.

Penzijní společnosti

 • Propagace myšlenky doplňkového důchodového systému, podpora jeho rozvoje a stabilní efektivní fungování.
 • Připomínkování legislativních návrhů a jiných opatření, která se týkají doplňkového penzijního spoření a penzijního připojištění, které v současnosti tvoří doplňkový důchodový systém, a iniciovat vůči příslušným orgánům státní správy jejich účelné změny.
 • Podpora a organizování vzdělávací, vědecké a publicistické činnosti v oblasti doplňkového důchodového systému.
 • Rozvíjení spolupráce se zaměstnavateli při poskytování příspěvků na zajištění zaměstnanců ve stáří.

Asociace provozovatelů poukázkových systémů

 • Nastavení pravidel v legislativě pro užívání stravenkových poukázek a karet.
 • Propagování slaďování pracovního a osobního života prostřednictvím zaměstnaneckých benefitů.
 • Zrovnoprávnění rozsahu možných čerpání zaměstnaneckých benefitů pro zaměstnance ve státní správě a soukromé sféře.
 • Předkládání parlamentním a vládním orgánům vlastních návrhů na zjednodušování systému zaměstnaneckých benefitů a zajištění jeho efektivity.
 • Předkládání návrhů na komplexnější využití poukázkových systémů pro účelově vázané transfery sociálních dávek a spolupráce na rozvoji sociálních programů dle funkčních modelů zemí EU.
62
členů
15 557
organizací
742 421
zaměstnanců