Projekty

Projekty jsou realizovány prostřednictvím Centra rozvojových aktivit Unie zaměstnavatelských svazů ČR. Realizujeme především aktivity a projekty podporující členské zaměstnavatelské svazy a organizace a rozvíjíme v České republice témata týkající se práce a zaměstnávání, sociálního dialogu, přenosu zahraničních zkušeností, vzdělávání, rozvoje kultury organizací a odpovědného podnikání a kvality řízení organizací.

Více informací o našich projektech naleznete zde.

Nebraňme se genderu! (CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_027/0003769)

Projekt reaguje na současnou situaci na trhu práce tím, že se snaží svými aktivitami snížit rozdíly v postavení žen a mužů. Genderový audit na MěÚ Moravský Krumlov a jím zřízených organizacích doporučí opatření vhodná k implementaci. Stanou se tématem pro kulaté stoly, workshopy poskytnou prostor problematice uplatňování genderové rovnosti ve veřejných službách i možnosti poradenství. Osvětové aktivity podpoří téma rovných příležitostí nejen v Jihomoravském kraji. Zpětnou vazbu zajistí evaluace.
Doba realizace: 1. 1. 2017 - 1. 7. 2019
Podpořená oblast: Jihomoravský kraj, MěÚ Moravský Krumlov
Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu v rámci operačního programu Zaměstnanost.

Profesní vzdělávání zaměstnanců členských organizací UZS ČR (CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_060/0005907)

Evropský sociální fond; Operační program Zaměstnanost
UZS ČR získala dotaci z Operačního programu Zaměstnanost, z prioritní osy 1 „Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly“ na realizaci projektu.
Cílová skupina: zaměstnanci podniků a zaměstnanci OSVČ sdružených v profesních a podnikatelských sdruženích
Aktivity:  - Obecné IT
              - Měkké a manažerské dovednosti
              - Jazykové vzdělávání
              - Specializované IT
              - Účetní, ekonomické a právní kurzy
              - Technické a jiné odborné vzdělávání
Vzdělávání proběhne formou osmihodinových kurzů určených pro zaměstnance členů UZS ČR. Kurzy budou zaměřené na dovednosti v oblasti IT, účetnictví, práva a dále měkkých a manažerských dovedností. Rovněž se budou realizovat kurzy odborného a jazykového vzdělávání. Účastníkům bude po úspěšném absolvování kurzu vystaveno potvrzení.
První blok kurzu bude zahájen v květnu 2017.
Doba realizace: 1. 2. 2017 – 30. 1. 2020

Posilování sociálního dialogu prostřednictvím integrovaného systému podpory spolupráce zástupců zaměstnanců a zaměstnavatelů- iPodpora - 2. etapa (CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_002/0002112)

Příjemce: Asociace samostatných odborů
Partner: Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR (členem je UZS ČR, která na projektu spolupracuje)
Aktivity: - Tvorba Katalogu integrovaných služeb a procesů
             - Výběrová řízení
             - Tvorba integrovaného informačního systému, integrace, vývoj, pilotní a plný provoz
             - Tvorba obsahu integrovaného informačního systému
             - Multimediální informační kiosky
             - Proškolení správců systému a uživatelů žadatele a partnera
             - Organizace diskusních fór na téma „Ochrana práv pracovněprávním vztahu
             - Řízení projektu
Dobra realizace: 1. 2. 2016 – 31. 01. 2019
Více informací naleznete zde a na webové stránce.

57
členů
10 637
organizací
725 038
zaměstnanců