Projekty

Projekty jsou realizovány prostřednictvím Centra rozvojových aktivit Unie zaměstnavatelských svazů ČR. Realizujeme především aktivity a projekty podporující členské zaměstnavatelské svazy a organizace a rozvíjíme v České republice témata týkající se práce a zaměstnávání, sociálního dialogu, přenosu zahraničních zkušeností, vzdělávání, rozvoje kultury organizací a odpovědného podnikání a kvality řízení organizací.

Nebraňme se genderu! (CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_027/0003769)

Projekt reaguje na současnou situaci na trhu práce tím, že se snaží svými aktivitami snížit rozdíly v postavení žen a mužů. Genderový audit na MěÚ Moravský Krumlov a jím zřízených organizacích doporučí opatření vhodná k implementaci. Stanou se tématem pro kulaté stoly, workshopy poskytnou prostor problematice uplatňování genderové rovnosti ve veřejných službách i možnosti poradenství. Osvětové aktivity podpoří téma rovných příležitostí nejen v Jihomoravském kraji. Zpětnou vazbu zajistí evaluace.
Doba realizace: 1. 1. 2017 - 1. 7. 2019
Podpořená oblast: Jihomoravský kraj, MěÚ Moravský Krumlov
Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu v rámci operačního programu Zaměstnanost.

Profesní vzdělávání zaměstnanců členských organizací UZS ČR (CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_060/0005907)

Evropský sociální fond; Operační program Zaměstnanost
UZS ČR získala dotaci z Operačního programu Zaměstnanost, z prioritní osy 1 „Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly“ na realizaci projektu.
Cílová skupina: Zaměstnanci podniků a zaměstnanci OSVČ sdružených v profesních a podnikatelských sdruženích
Aktivity:  - Obecné IT
              - Měkké a manažerské dovednosti
              - Jazykové vzdělávání
              - Specializované IT
              - Účetní, ekonomické a právní kurzy
              - Technické a jiné odborné vzdělávání
Vzdělávání proběhne formou osmihodinových kurzů určených pro zaměstnance členů UZS ČR. Kurzy budou zaměřené na dovednosti v oblasti IT, účetnictví, práva a dále měkkých a manažerských dovedností. Rovněž se budou realizovat kurzy odborného a jazykového vzdělávání. Účastníkům bude po úspěšném absolvování kurzu vystaveno potvrzení.
První blok kurzu bude zahájen v květnu 2017.
Doba realizace: 1. 2. 2017 – 30. 1. 2020

 

Technika má zelenou (CZ.1.07/1.3.00/48.0026)

Projekt je zaměřen na podporu polytechnického vzdělávání pedagogických pracovníků mateřských škol. Projekt má 4 partnery.
Doba realizace: 25. 7. 2014 - 30. 9. 2015
Podpořená oblast: Jihočeský, Jihomoravský, Olomoucký, Pardubický, Středočeský a Zlínský kraj.
Cílová skupina: pedagogičtí a vedoucí pracovníci mateřských škol
Klíčová aktivita 01 Technika má zelenou - polytechnické dílničky - 6 dílniček:
práce s recyklovanými materiál, paličkování, práce s voskem, výtvarné techniky, práce s ruční výrobou výšivek, práce se dřevem, práce s pedigem 
Klíčová aktivita 02 Technika má zelenou - vzájemná výměna zkušeností - tuzemské a zahraniční stáže, vzdělávací semináře:
tuzemská stáž do Jihočeského a Jihomoravského kraje
zahraniční stáž na Slovensko, do Litvy, Lotyšska, Norska, Itálie
vzdělávací semináře - Komunikační dovednosti pro pedagogy předškolních zařízení, Prevence násilí od třetí strany v mateřských školách, Jak zvládat zlost a agresivitu 

Více informací o našich projektech naleznete zde.

52
členů
12 022
organizací
765 469
zaměstnanců